Christenen voor Israël in 2023

Dit is de planning en het bedrijfsplan van Christenen voor Israël. We zijn dankbaar dat we het kunnen maken. De boodschap van Gods trouw aan Zijn volk verspreiden we sinds 1980 en we hopen dat ook in 2023 te doen. Daarbij beseffen we onze afhankelijkheid van onze God. De opzet van het plan is nieuw: We willen werken vanuit de synergie in onze organisatie. De jaarplanning is uitgangspunt. We passen hem gedurende het jaar aan.

Al ons denken en handelen doen we zoals Jakobus heeft verwoord:

En nu dan u die zegt: Wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen, en daar een jaar doorbrengen en handeldrijven en winst maken, u, die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw leven? Het is immers een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats daarvan zou u moeten zeggen: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Jakobus 4:13-15

We leven in de verwachting van Zijn toekomst. We willen instrumenten zijn van Hem. In dat licht zijn al onze plannen gemaakt.

Frank J. van Oordt
Directeur

Dit jaaroverzicht heeft niet de intentie volledig te zijn, maar wijst de lijn aan die Christenen voor Israël hoopt te volgen, wat past bij ons uitgangspunt. In 2023 bestaat de staat Israël 75 jaar. Dat is het uitgangspunt van deze planning. Elke stafvergadering werken we onze jaarplanning bij en kijken naar de volgende periode.

Doelstelling

Stichting Christenen voor Israël stelt zich ten doel om christenen in Nederland bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld, Gods liefde voor Zijn volk en Zijn komende koninkrijk. Als Christenen voor Israël doen wij dit door het geven van betrouwbare informatie over land, volk en staat van Israël. Wij roepen christenen op tot solidariteit met Israël en wijzen elke vorm van antisemitisme af. Wij gaan hierbij uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Wij steunen Israël metterdaad en zijn werkzaam in Nederlandse kerken en gemeenten.

Organisatie

 • Het bestuur vergadert in principe tien keer per jaar. Zij stelt het beleid vast. De directie is als adviseur bij de bestuursvergadering aanwezig. De hoofden geven per toerbeurt een toelichting op het werk in hun afdeling.
  • De voorzitter overlegt tweewekelijks met de directeur.
  • Vanuit het bestuur zijn bestuursleden gekoppeld voor feedback en informatie aan de diverse hoofden.
 • De directie overlegt wekelijks met de staf, die bestaat uit directie en afdelingshoofden. Van daaruit wordt het beleid uitgevoerd
  • Vier keer per jaar bespreekt de staf in groter verband de voortgang van het werk. Dan komen naast de directie en de afdelingshoofden vier sleutelfiguren uit de organisatie overleggen. Doel van dit overleg is afstemming en bijstelling van de uitvoering.

Legenda

Activiteiten

Mailing

Businessclub

Media & Communicatie

Krant

Reizen

Educatie

Januari

t/m 31 januari

Expositie Otto de Bruijne

zaterdag 7 januari

Verootmoedigingsbijeenkomst

rond 13 januari

Nieuwsbrief over Holocaustoverlevenden

25 t/m 31 januari

Woestijnreis

rond 27 januari

Israël Aktueel #358

met bijlage voor lezerswerving (online en offline) Israel Today.

vrijdag 27 januari

Holocaustherdenking

Februari

rond 15 februari

Extra mailing 75 jaar Israël

Doel: buffer opbouwen om de jubileumactiviteiten mee te kunnen financieren.

18 februari t/m 10 april

Israël Talks

23 februari t/m 2 maart

Driestar Israëlreis

rond 24 februari

Israël Aktueel #359

doel fondswerving = Breng de Joden thuis.

eind februari

Tour met Hananya Naftali

Maart

23 februari t/m 2 maart

Driestar Israëlreis

18 februari t/m 10 april

Israël Talks

begin maart

Tour met Sondra Baras

medio maart

Start bomenplantactie

medio maart

Isreality Magazine

medio maart

Studiereis voor predikanten en voorgangers

medio maart

Voorjaarsmailing Zions Club

rond 30 maart

Israël Aktueel #360

met bijlage voor Tulpentour.

April

april en mei

Israël in Focus

Serie uitzendingen op Family7.

18 februari t/m 10 april

Israël Talks

24 april t/m 3 mei

Meivakantiereis

24 april t/m 5 mei

Hartlandreis

rond 28 april

Israël Aktueel #361

met bijlage voor tentoonstelling over 75 jaar Israël.

Mei

april en mei

Israël in Focus

Serie uitzendingen op Family7.

mei + juni + juli

Feesten & Falafels

Serie van 9 uitzendingen op Family7.

24 april t/m 3 mei

Meivakantiereis

24 april t/m 5 mei

Hartlandreis

mei en juni

Mazzeltov Tour

Acht tot tien concerten verspreid over heel Nederland om de staat Israël te feliciteren met zijn 75e verjaardag.

rond 11 mei

Nieuwsbrief Educatie

13 mei

Met vliegtuigjes Israël feliciteren

Met twee vliegtuigjes met tekst erachter over Nederland vliegen om de staat Israël te feliciteren met zijn 75e verjaardag.

13 mei t/m 31 oktober

Tentoonstelling over 75 jaar Israël

rond 26 mei

Israël Aktueel #362

met bijlage voor tentoonstelling over 75 jaar Israël.

Juni

mei + juni + juli

Feesten & Falafels

Serie van 9 uitzendingen op Family7.

13 mei t/m 31 oktober

Tentoonstelling over 75 jaar Israël

mei en juni

Mazzeltov Tour

Acht tot tien concerten verspreid over heel Nederland om de staat Israël te feliciteren met zijn 75e verjaardag.

begin juni

Mediareis naar Israël

rond 29 juni

Israël Aktueel #363

met bijlage voor tentoonstelling over 75 jaar Israël.

Juli

mei + juni + juli

Feesten & Falafels

Serie van 9 uitzendingen op Family7.

13 mei t/m 31 oktober

Tentoonstelling over 75 jaar Israël

medio juli

Politieke reis naar Israël

rond 28 juli

Nieuwsbrief International

Augustus

13 mei t/m 31 oktober

Tentoonstelling over 75 jaar Israël

rond 25 augustus

Nieuwsbrief Diaconieën

rond 31 augustus

Israël Aktueel #364

September

10 september t/m 10 november

Israël Talks

september-oktober

Online masterclasses over Israël

medio september

Najaarsmailing Zions Club

13 mei t/m 31 oktober

Tentoonstelling over 75 jaar Israël

eind september

Tov!Clubdag

rond 29 september

Israël Aktueel #365

Oktober

13 mei t/m 31 oktober

Tentoonstelling over 75 jaar Israël

oktober

Alija-documentaire

medio oktober

Najaarsreis

medio oktober

Herfstreis

rond 27 oktober

Israël Aktueel #366

met bijlage voor voedselpakkettenactie Oekraïne.

November

medio november

Mailing kalender

rond 30 november

Israël Aktueel #367

December

december

Verbonden met Israël

serie uitzendingen met Bijbelstudies over Israël.

rond 15 december

Adventbijeenkomst

rond 15 december

Nieuwsbrief Voedselhulp Israël

Snel naar...

Verder zaken die zich gedurende het jaar ontwikkelen:

 • We zetten verder in op samenwerking binnen onze organisatie (tussen de afdelingen), en met C4I en IPC.
 • We investeren in de samenwerking met bevriende organisaties.
 • We bouwen contacten op en werken samen met diverse christelijke politici en journalisten.
 • We hebben contacten met andere organisaties om te werken aan verbetering van het onderwijs aan theologiestudenten inzake Israël.
 • Zoals de Canon van Nederland heel mooi is vormgegeven op canonvannederland.nl, willen we een landingspagina maken, waarin de canon van Israël visueel als tijdlijn wordt weergegeven met een reeks ankerpunten, concrete personen of zaken waaraan een belangrijk verhaal wordt opgehangen. Hier kunnen we per ankerpunt een artikel aan hangen in de kennisbank, maar elk ankerpunt kan dienen als kapstok voor een veelheid aan materiaal, zoals foto’s, filmpjes, opnames van livestreams of lezingen of zelfs lesmateriaal. Dit geheel kan rechtstreeks benaderd worden via canonvanisrael.nl. Dit online overzicht vormt aan de ene kant de basis voor publicaties en uitingen in het jubileumjaar, ook ik het een basis voor een verdere uitwerking van onze kennisbank.
 • We trainen intern medewerkers op het vlak van interviewen, techniek, camera, montage en regisseren.
 • We ontwikkelen films ter promotie van onze activiteiten, acties en fundraising.
 • We werken aan vernieuwing en nieuwe vormen zowel bij de zangavonden als bij de spreekbeurten in het land; dit ook om na de jaren van lockdowns weer meer bezoekers te krijgen.
 • Sinds 2022 is er een marketingafdeling die ondersteunend aan de afdelingen werkt. Daarnaast is de marketingafdeling inhoudelijk en grafisch verantwoordelijk voor nieuwsbrieven en andere fonds- en lezerswervende uitingen. Dit laatste in 2023 met name voor de uitgaven Israël & de Kerk, Israel Today, het Tov!Clubblad en Israël Aktueel. De mogelijkheden en noodzaak voor het ontwikkelen van een app zullen verder worden onderzocht. In 2023 zal de marketingafdeling verder worden vormgegeven en er zal een herstructurering van de online marketing plaatsvinden. 
 • We werken aan een website die in de artikelen een breed aanbod van onze boodschap hebben en inspeelt op de actualiteit.
 • We voeren actief beleid (bezoek voorgangers, uitbreiden abonnees Israël en de Kerk) om voorgangers op Israël te richten.
 • In ons gebedswerk continueren we de gebedskalender en de wekelijkse bidstonden.
 • Het bestuur van de businessclub geeft een eigen programma uit en zorgt voor groei van het aantal leden.
 • We zorgen naast de tentoonstelling voor exposities die een extra reden zijn het Israëlcentrum te bezoeken.
 • Een belangrijk aspect van Christenen voor Israël is de zegen die we mogen brengen via onze projecten. Daarvoor hebben we een apart projectplan 2023.